« Return to Home Page

RIDER NOTICE: Blue Line Passengers

Attention Blue Line Passengers

Pleasant Hill BART Stop will be closed May 15 – July 31, 2019 and temporarily relocated to County Connection Route 7 Stop. Sorry for any inconvenience.

Questions? Please call FAST Administration at (707) 434-3800 or FAST Dispatch at (707) 422-2877.

¿Necesita ayuda con el idioma? Llame a las oficinas administrativas de FAST, al 707‑434‑3800 al depacho de FAST Dispatch al 707-422-2877 para ponerse en contacto con un intérprete.

Nangangailangan ba kayo ng tulong na pangwika? Mangyaring tumawag lamang sa Administrative Office sa 707-434-3800 o sa FAST Dispatch sa 707-422-2877 upang makonekta sa isang tagapagsalin.

您需要語言協助嗎?請致電707-434-3800聯絡FAST管理處,或致電707-422-2877聯絡FAST調,要求與一名翻譯通話。