« Return to Home Page

RIDER NOTICE: Route 4

Attention Route 4 Passengers: Temporary Stop Closure

Due to construction, FAST will not service the stop at the BX on TAFB (Hickman/Skymaster) Nov. 12 thru Jan. 31, 2019.
A temporary stop is located on Skymaster Drive.

Sorry for any inconvenience.

 

Questions? Please call FAST Administration at (707) 434-3800 or FAST Dispatch at (707) 422-2877.

¿Necesita ayuda con el idioma? Llame a las oficinas administrativas de FAST, al 707‑434‑3800 al depacho de FAST Dispatch al 707-422-2877 para ponerse en contacto con un intérprete.

Nangangailangan ba kayo ng tulong na pangwika? Mangyaring tumawag lamang sa Administrative Office sa 707-434-3800 o sa FAST Dispatch sa 707-422-2877 upang makonekta sa isang tagapagsalin.

您需要語言協助嗎?請致電707-434-3800聯絡FAST管理處,或致電707-422-2877聯絡FAST調,要求與一名翻譯通話。

 

(Updated: February 5, 2019)